ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

A. Y. Kukovskyі, V. A. Poznahovskyі, V. P. Kуzуma

Анотація


У статті визначена відмінність будівельної галузі від інших галузей національної економіки. Розглядаються основні види економічних ризиків, які виникають на підприємствах будівельної галузі. Здійснено оцінку ймовірності виникнення економічних ризиків. Визначено їх вплив на конкурентоспроможність підприємств будівельної галузі. Проведено аналіз наукових джерел, які стосуються оцінки впливу економічних ризиків на конкурентоспроможність підприємств будівельної галузі.


Ключові слова


економічні ризики; конкурентоспроможність; імовірність; оцінка; вплив.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ахматова М. В. Теоретические модели конкурентоспособности / Ахматова М. В., Попов Е. В. // Маркетинг. – № 4. – 2003. – С. 25–38. 2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент / И. А. Бланк. – К. : «Ника-Центр Ильга», 2000. – 528 с.

Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентноспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация / А. Э. Воронкова. – Луганск : ВНУ, 2000. – 315 с.

Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства: Навч.

посібн. / Должанський І. З., Загорна Т. О. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия / Иванов Ю. Б., Тищенко А. Н., Дробитько Н. А. – Х. : ХНЭУ, 2004. – 255 с.

Портер М. Є. Стратегія конкуренції / М. Є. Портер ; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К. : Основи, 1998. – 390 с.

Реутов В. Є. Конкурентноздатність підприємства: критерії, показники і методики оцінювання / В. Є. Реутов // Економіка та держава. – № 5. – 2006. – С. 65–67.

Теличенко В. И. Технология строительных процессов. Часть 1. Учеб. для строит. вузов / Теличенко В. И., Терентьев О. М., Лапидус А. А. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш.шк., 2005. – 392 с.: ил.

Фатхудинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия,

управление / Р. А. Фатхудинов. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 312 с.

Щербініна С. А. Конкурентоспроможність будівельних підприємств як напрям підвищення економічної ефективності житлового будівництва / Щербініна С. А., Криворученко А. В., Кісельов І. Р. // Вісник НУВГП. – Випуск 1(65). – Серія "Економіка". – Рівне :

НУВГП, 2014 р. – С. 419–425.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.