ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ

A. S. Shcherbakova

Анотація


В статті розглянуто основні джерела інвестицій на меліорованих землях в розвинених країнах світу. Досліджено фінансову участь розвинених країн у інвестиційних проектах на меліорованих землях. В статті окреслено особливості державної підтримки інвестиційних проектів у водогосподарській галузі та систематизовано світовий досвід державного регулювання інвестиційної діяльності водогосподарського комплексу як природної монополії. Визначено перспективи використання зарубіжного досвіду із управління інвестиційними проектами на меліорованих землях в Україні для формування сприятливого інвестиційного клімату. Запропоновано шляхи підвищення рекомендації для активізації інвестиційних процесів та підвищення ефективності управління інвестиційними проектами на меліорованих землях.


Ключові слова


інвестиції; проект№ управління; фінансування; меліоровані землі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кожушко Л. Ф. Науково-практичні основи екологічного менеджменту осушуваних земель Полісся України : монографія / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – Рівне : НУВГП, 2007. – 134 c.

Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / [О. М. Бородіна, В. М. Геєць, А. О. Гуторов та ін.] ; за ред. В. М. Гейця, О. М. Бородіної,

І. В. Прокопи ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 56 с.

Бондарик И. Г. Государственная политика в области мелиорации и водного хозяйства в странах Евросоюза (на примере Германии и Франции) / И. Г. Бондарик, Е. Л. Воронова // Мелиорация и водное хозяйство. – 2007. – № 5. – С. 43–45.

Безпахотный Г. В. Государственное регулирование использования мелиорируемых земель / Г. В. Безпахотный // Аграрный вестник Урала. – 2009. – №3 (57). – С. 15–18.

Пантелеев В. П. Инвестирование в мелиорацию в странах с

рыночной экономикой. / В. П. Пантелеев // Мелиорация и водное хозяйство. – 1993. – № 5. – С. 43–44.

Костюкевич Р. М. Ринкові механізми управління

водогосподарськими проектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 „Організація управління, планування і регулювання економікою” / Р. М. Костюкевич ; Український держ. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2003. – 20 с.

Кузьменко Л. Г. Світовий досвід регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та основні напрямки вдосконалення їх регулювання в Україні / Л. Г. Кузьменко // Наукові записки НаУКМА. Серія Економічні науки. – 2007. – Т. 68. – С. 40–47.

Мантини Ф. Сельское развитие в Европе. Политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х годов до наших дней / Ф. Мантини. – Совместное издание Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Business

Media of the Sole 24 Ore, FAO, 2010. – 272 с.

Худяков A. C. Опыт регулирования инвестиционных процессов в развитых странах / А. С. Худяков. – СПб. :

Изд. СПбГУЭФ, 2008. – 15 с.

Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та Україні. Шляхи адаптації законодавства

України : навч. посіб. / О. В. Нів’євський, С. В. Таран, Н. І. Лещенко. – К. : Центр учбової л-ри, 2007. – 180 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.