ОЦІНКА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. M. Skoryna

Анотація


Доведено, що існуючі етапи та методичні підходи визначення конкурентоспроможності вітчизняних готельних підприємств не є
придатними для її міжнародної оцінки. Запропоновано трактування міжнародної конкурентоспроможності готельного підприємства. Обґрунтовано, що в умовах глобалізації та інформаційної економіки доцільно використовувати ціну готельного номеру як індикатора конкурентоспроможності та розраховувати добову ціну реалізації готельного номеру. Проведено порівняльний аналіз роз-
міру добових цін реалізації готельних номерів в столиці України
та інших столицях світу. Зроблено прогноз щодо подальшої конкурентоспроможності вітчизняних готельних підприємств.


Ключові слова


готельне підприємство; міжнародна конкурентоспроможність готельного підприємства; добова ціна реалізації готельного номеру; фінансова модель бухгалтерського обліку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Безтелесна Л. І. Управління людським розвитком та його фінансове забезпечення в Україні: оцінка і перспективи: Монографія / Л. І. Безтелесна. – Рівне : НУВГП, 2010. – С. 7–8.

Бортник Л. В. Методика оцінки конкурентоспроможності готельних підприємств / Л. В. Бортник // Регіональна бізнес-економіка

та управління. – № 1(33). – ВФЕУ. – С. 95–101.

Офіційний веб-сайт Держаної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp://

www.ukrstat.gov.ua

Caponigro J. R. The crisis Counselor/A Step-By-Step Guide

to Mananging a Business Crisis: Contemporary Books, Lincolnwood (Chicago). – 2000. – 345 p.

Cемиколєнова С. В. Методичні підходи до формування системи

статистичних показників діяльності готельних підприємств / С. В. Cемиколєнова // Наукові записки. Сер. «Економічні науки». – 2006. – Т. 56. – С. 75–80.

Босовська М. В. Інтеграційні процеси в туризмі: Монографія / М. В. Босовська. – Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 832 с.

Квятковська Л. А. Комплексний підхід до оцінки ефективності управління підприємством // Квятковська Л. А., Воробйова Л. Д. // Вісник Нац. тех. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. темат. вип.: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2013. – № 50 (1023). – С. 67–75.

Каплан Роберт С. Сбалансированная система показателей. От стратеги к действию / Каплан Роберт С., Нортон Девид П. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – С. 11–12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.