ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

N. M. Samoliuk

Анотація


Розкрито сутність інноваційного підприємництва. Проаналізовано
інноваційну активність підприємств України. Розглянуто джерела
фінансування інновацій в Україні та світі.


Ключові слова


інновації; інноваційне підприємництво; інноваційна діяльність; джерела фінансування інновацій.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про інноваційну діяльність: Закон України: 04.06.2002 р., № 40-IV / Відом. Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – С. 266.

Господарський кодекс України. Від 16 січня 2003 р. – К. : Атака, 2003. – 208 с.

Бабець І. Обґрунтування напрямів розвитку інноваційного підприємництва з урахуванням світового досвіду [Електронний ресурс] / І. Бабець, Ю. Полякова, О. Мокій. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/September/ 10.htm#_ftnref6

Власова І. Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу / І. Власова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – № 1. – С. 36–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vknteu_2009_1_6.pdf.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Притикіна О. Л. Інноваційна політика України та інтеграція до ЄС /

О. Л. Притикіна, Ю. М. Стасюк, О. В. Щипанова // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 36–43.

Сизоненко В. О. Інноваційне підприємство – форма реалізації інтелектуальної власності / В. О. Сизоненко // Наукові записки НаУКМА. Том 18. Економічні науки. – 2000. – С. 64–72

Чичкало-Кондрацька І. Б. Зарубіжний досвід використання фінансових механізмів стимулювання інноваційного розвитку / І. Б. Чичкало-Кондрацька // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 1.

Key figures Report 2008-2009 : Science, Technologies and Competitiveness // European Commision. – 2010. – Р. 169.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.