НАПРЯМИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

I. L. Sazonets, N. A. Sipailo

Анотація


У статті розглянуто сутність понять «підприємництво», «лібералізація», «лібералізація підприємництва». Проаналізовано сучасні напрями, особливості та тенденції розвитку підприємницької діяльності в Україні. Досліджено етапи та основні рівні здійснення лібералізації підприємницької діяльності. Запропоновано основні напрями лібералізації підприємництва в Україні з використанням зарубіжного досвіду.


Ключові слова


підприємництво; лібералізація; лібералізація підприємництва; напрями лібералізації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Оприсюк М. Європейський досвід діяльності інституцій розвитку підприємництва та можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / М. Оприсюк // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1(30). – С. 5–10. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

Королевська Н. Ю. Напрями розвитку та лібералізації підприємницької діяльності в Україні / Н. Ю. Королевська

// Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 3(39). – С. 41–47.

Економічна теорія: Політекономія: Підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2007. – 719 с.

Господарський кодекс України № 436-IV, прийнятий 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua..

Сімків Л. Є. Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні в умовах диспропорційності економічного зростання / Л. Є. Сімків, С. А. Побігун // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання – Випуск 3, 2015 – С. 560–564.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Жадовець О. В. Проблеми лібералізації підприємницької діяльності в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Жадовець. – Режим

доступу: http://www.rusnauka.com.

Кожемяченко О. О. Організаційно-правове забезпечення лібералізації підприємницької діяльності / О. О. Кожемяченко // Економічний вісник Національного технічного університету Украї-

ни «Київський політехнічний інститут». – 2013. – № 10. – С. 23–27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.