АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

L. I. Beztelesna

Анотація


Доведено, що в умовах глобалізації та наростання конкурентної боротьби держави вимушені об’єднуватися у союзи та реалізовувати довгострокові програми стратегічного управління людськими ресурсами. Обґрунтовано, що людські ресурси є активами і невичерпними генераторами інновацій. Здійснено аналіз реалізації інтеграційних намірів до ЄС в системі вищої освіти України та Казахстану у контексті стратегічного управління людськими ресурсами шляхом впровадження інструменту академічної мобільності. Виділено види академічної мобільності. Розмежовано поняття «академічна мобільність», «освітня міграція», «експорт освітніх послуг» через вигоди та втрати. Вказано на потенційні загрози для України у випадку подальшого фінансового відмежування держави від підтримки академічної мобільності викладачів і студентів.


Ключові слова


академічна мобільність; людські ресурси; освітня міграція; експорт освітніх послуг; стратегічне управління людськими ресурсами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами: навч. посіб. / І. Л. Петрова. – К. : КНЕУ, 2013. – 466 с.

Гримблат С. О. Стратегия управления персоналом / Гримблат С. О., Воронов М. В. – К. : Ника-центр, 2004. – 90 с.

Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер. с англ. / Армстронг М. – М. : Инфра-М, 2002. – 328 с. 4. Апенько С. Н. Стратегическое управление персоналом в динамической среде функционирования организаций / Апенько С. Н., Коньшунова А. Ю. – Омск : Изд-во ОМ-ГУ, 2007. – 292 с.

Bolonga Process- European Higher Education Area [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // htpp: //www.ehea.info/article-details.aspx?

ArticleID

Стратегія академічної мобільності в республіці Казахстан на 2012-

роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://narickazakhstan.

kz/ru/akademicheskaya-mobilnost/strategiya-mobilnosti-do-2020-goda

Наказ Міністерства освіти и науки «Про затвердження Примірного положення про академічне мобільність студентів Вищих Навчальних Закладів України» від 29.05.2013 р № 636 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //

htpp: mon.gov.ua/uaactivity/education/58/normativno_pravova_baza/

Міністри узгодили шлях європейської вищої освіти на наступні роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // htpp:// www.useti/org.ua/. 9. Болотська О. А. Розвиток академічної мобільності студентів як реалізація Принципів Болонського процесу у вищій школі України [Електронний ресурс] / Болотська О. А. – Режим

доступу: // htpp: //nvd/luguniv.edu.ua.ua/archive/NN21/13boavou.pdf. 10. Зорников И. Н. Экспорт образовательных услуг: зарубежный опыт и российская практика [Електронний ресурс] / Зорников И. Н. – Режим доступу: www.russia.edu.ru/files/material-static/1057/Zornikov.pdf

Звіт за результатами соціологічного опитування «Соціально-економічний та професійний портрет українського викладача» Центр досліджень Суспільства, 2013 р. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: // www /cedos.org.ua/system/attachments/files/000/002/original/csrteachers

- reports -final.pdf? 1386338539.

Академічна мобільність як чинник інтеграції України у світовий науково-освітній простір. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.niss.gov.ua/articles/1421/ .

Болашак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://bolashak.gov.kz/ru/o-stipendii/istoriya-razvitiya/21-istoriya-sozdaniya.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.