АДАПТАЦІЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДО УМОВ УКРАЇНИ

V. B. Reinska

Анотація


У статті проведено аналіз податкового регулювання інвестицій у провідних зарубіжних країнах. Розглянуто досвід США та визначено методи стимулюванні інвестиційно-інноваційної діяльності. Наведено як приклад Китайську Народну Республіку, яка у 2008 році провела реформу оподаткування прибутку організацій, внаслідок якої припинила дію диференційована система оподаткування прибутку національних та іноземних компаній і впроваджено уніфікований порядок їх оподаткування. Також описано систему оподаткування Німеччини як однієї із найбільш розвинутих держав світу. Зауважено, що у міжнародній практиці оподаткування не використовується зменшення ставки податку на прибуток у якості стимулюючих заходів навіть у період фінансово-економічної кризи. Натомість запропоновано перенесення збитків на попередні періоди, що дозволить організаціям отримати фінансову підтримку з боку держави (якщо попередні роки діяльності були прибутковими) та частково компенсує негативний дестимулюючий ефект запровадження альтернативного мінімального податку; а також запровадження диференційованої ставки з податку на прибуток для компаній, які займаються розробкою нових технологій.


Ключові слова


інвестиції; податки; система оподаткування; інвестиційно-інноваційна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Офіційний сайт ОЕСР. URL: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenuestatistics-methodology-guide-and-classification-system.htm (дата звернення: 04.01.2019).

Податкова система : навч. посібник / Лютий І. О., Демиденко

Л. М., Романюк М. В. та ін. ; за ред. І. О. Лютого. К. : ЦУЛ, 2009. С. 445.

Соколовська А. М. Податкова система України : теорія та практика становлення. К. : НДФІ, 2004. 372 с.

Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика : монографія / Ф. О. Ярошенко та ін. ; за заг. ред. М. Я. Азарова. К. : Міністерство фінансів України, 2011. 656 с.

Ofitsiinyi sait OESR. URL: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenuestatistics-methodology-guide-and-classification-system.htm (data zvernennia: 04.01.2019).

Podatkova systema : navch. posibnyk / Liutyi I. O., Demydenko L. M.,

Romaniuk M. V. ta in. ; za red. I. O. Liutoho. K. : TsUL, 2009. S. 445.

Sokolovska A. M. Podatkova systema Ukrainy : teoriia ta praktyka

stanovlennia. K. : NDFI, 2004. 372 s.

Reformuvannia podatkovoi systemy Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia / F. O. Yaroshenko ta in. ; za zah. red. M. Ya. Azarova. K. : Ministerstvo finansiv Ukrainy, 2011. 656 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.