МОЖЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ

H. Y. Mishchuk, A. V. Demchuk

Анотація


Проаналізовано можливості оцінювання регіонального брендингу. На основі аналізу наукових публікацій за тематикою ефективності брендингу регіону доведено, що зазначена тематика викликає високий науковий інтерес. Водночас, методики оцінювання ефективності брендингу територій зводяться переважно до експертних оцінок власне бренду чи дотичних до нього понять. При цьому методичні засади оцінки брендингу, а тим більше його ефективності,
фактично не пропонуються. У зв’язку з цим на прикладі Рівненської області продемонстровано важливість врахування в оцінках ефективності регіонального брендингу дій щодо брендингу обласного центру, а також розвинено методичні засади оцінювання ефективності брендингу області на основі експертних оцінок.


Ключові слова


бренд; брендинг; експертні оцінки; ефективність; регіональний брендинг,

Повний текст:

PDF

Посилання


Біловодська О. А., Гайдабрус Н. В. Теоретико-методичні засади створення бренда міста. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 35–43.

Бойко М. Методичні основи розрахунку показників ефективності брендингу в туризмі. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2010. № 2. С. 55–65.

Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов. Офіційний веб-сайт журналу «Фокус». URL:

https://focus.ua/ratings/377768/ (дата звернення: 15.11.2018).

Колесницька Н. М. Територіальний брендинг: науково-методологічні підходи до визначення та формування. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 2012. Вип. 185. С. 47–50.

Міщук Г. Ю. Ефективність регіонального брендингу як індикатор конкурентоспроможності регіону. Вісник НУВГП. Економічні науки. 2017. Вип. 2 (78). С. 160–168. URL:

http://ep3.nuwm.edu.ua/11932/1/Ve7819%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf (дата звернення: 15.11.2018).

Нагорняк Т. Л. Країна як бренд. Національний бренд «Україна». Стратегічні пріоритети. 2008. № 4. С. 9.

Офіційний сайт Головного управління статистики у Львівській області. URL: http://lv.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.11.2018).

Офіційний сайт Головного управління статистики в Рівненській області. URL: http://www.rv.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.11.2018).

Файвішенко, Д. С. (2012). Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 4. С. 136–142.

Nation Brands 2018. The annual report of the most valuable nation brands. URL: http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_nation_brands_reports_2018.pdf (дата звернення: 15.11.2018).

Bilovodska O. A., Haidabrus N. V. Teoretyko-metodychni zasady stvorennia brenda mista. Marketynh i menedzhment innovatsii. 2012. № 1. S. 35–43.

Boiko M. Metodychni osnovy rozrakhunku pokaznykiv efektyvnosti

brendynhu v turyzmi. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. 2010. № 2. S. 55–65.

Horoda y liudy. Reitynh komfortnosty ukray-nskykh horodov. Ofitsiinyi veb-sait zhurnalu «Fokus». URL: https://focus.ua/ratings/377768/ (data zvernennia: 15.11.2018).

Kolesnytska N. M. Terytorialnyi brendynh: naukovo-metodolohichni

pidkhody do vyznachennia ta formuvannia. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. 2012. Vyp. 185. S. 47–50.

Mishchuk H. Yu. Efektyvnist rehionalnoho brendynhu yak indykator

konkurentospromozhnosti rehionu. Visnyk NUVHP. Ekonomichni nauky. 2017. Vyp. 2 (78). S. 160–168. URL:

http://ep3.nuwm.edu.ua/11932/1/Ve7819%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf (data zvernennia: 15.11.2018).

Nahorniak T. L. Kraina yak brend. Natsionalnyi brend «Ukraina». Stratehichni priorytety. 2008. № 4. S. 9.

Ofitsiinyi sait Holovnoho upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti. URL:

http://lv.ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 15.11.2018).

Ofitsiinyi sait Holovnoho upravlinnia statystyky v Rivnenskii oblasti. URL: http://www.rv.ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 15.11.2018).

Faivishenko, D. S. (2012). Otsinka efektyvnosti brendynhu: funktsionalnyi pidkhid. Marketynh i menedzhment innovatsii. 2012. № 4. S. 136–142.

Nation Brands 2018. The annual report of the most valuable nation brands. URL: http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_nation_brands_reports_2018.pdf (data zvernennia: 15.11.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.