ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

A. V. Klimova

Анотація


У статті здійснено аналіз та розкрито особливості правового забезпечення ліцензування освітньої діяльності закладів вищої освіти як одного з основних інструментів державного регулювання освітньої діяльності та забезпечення якості освітніх послуг. Систематизовано та проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють організаційну структуру ліцензування освітньої діяльності закладів вищої освіти, здійснення контролю з боку органів ліцензування за дотриманням ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та державного нагляду за діяльністю органів ліцензування. В результаті аналізу визначено невідповідності у формулюваннях окремих нормативно-правових актів один одному, висвітлені недоліки окремих положень нормативно-правових актів та запропоноване бачення автора щодо внесення змін до законодавчих актів в частині реформування організаційної структури ліцензування освітньої діяльності.


Ключові слова


вища освіта; державне регулювання надання освітніх послуг; зовнішнє забезпечення якості вищої освіти; ліцензування надання освітніх послуг; правове забезпечення ліцензування освітньої діяльності; ліцензійні умови провадження освітньої діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №№ 40-44. С. 356.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. С. 144.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. Урядовий кур’єр від 15.01.2015. № 6.

Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. № 23. С. 158.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № № 2145-VІІІ. Голос України від 27.09.2017. № 178-179.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37-38. С. 2716.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187. Офіційний вісник України від 02.02.2016. 2016. № 7. С. 23.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від 5 квітня 2007 року (із

змінами і доповненнями) № 877. Відомості Верховної Ради України від

07.2007. 2007. № 29. С. 1001.

Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню : Наказ Міністерства освіти і науки

України від 22.05.2017 № 723. Офіційний вісник України від 01.09.2017. 2017. № 68. С. 59.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -

підприємців та громадських формувань : Закон України від 15 травня 2003 року № 755. Відомості Верховної Ради України від 08.08.2003. 2003. № 31. С. 263.

Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609. Офіційний вісник України від 04.09.2015. 2015. № 68. С. 8.

Деякі питання Державної регуляторної служби України : Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 р. № 724. Офіційний вісник України від 23.01.2015. 2015. № 4. С. 18.

Про затвердження Регламенту Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Державної регуляторної служби України від 14.07.2015 № 783/40. Офіційний вісник України від 04.08.2015. 2015. № 59. С. 97.

Про створення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України : Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.02.2016 № 125. URL: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-02-19/5137/nmo-125.pdf (дата звернення: 15.11.2018).

Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5.10.2016 р. № 803-р. Урядовий кур’єр від

11.2016. № 213.

Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 363. Офіційний вісник України від 09.06.2017.

№ 45. С. 117.

Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342. Офіційний вісник України від 25.05.2018. 2018. № 40. С. 26.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2003. №№ 40-44.

S. 356.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 436-IV.

Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. S. 144.

Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020» : Ukaz Prezydenta

Ukrainy vid 12.01.2015 № 5/2015. Uriadovyi kurier vid 15.01.2015. № 6. 4. Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti : Zakon Ukrainy vid 02.03.2015 № 222-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2015. № 23. S. 158.

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № № 2145-VIII. Holos Ukrainy vid 27.09.2017. № 178-179.

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII.

Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). 2014. № 37-38. S. 2716.

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia osvitnoi diialnosti : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.12.2015 № 1187. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 02.02.2016. 2016. № 7. S. 23.

Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti : Zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2007 roku (iz zminamy i dopovnenniamy) № 877. Vidomosti Verkhovnoi

Rady Ukrainy vid 20.07.2007. 2007. № 29. S. 1001.

Pro zatverdzhennia unifikovanykh form aktiv, shcho skladaiutsia za rezultatamy provedennia planovykh (pozaplanovykh) zakhodiv derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi osvitnoi diialnosti zakladiv osvity, shcho pidliahaie litsenzuvanniu : Nakaz

Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 22.05.2017 № 723. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 01.09.2017. 2017. № 68. S. 59.

Pro derzhavnu reiestratsiiu yurydychnykh osib, fizychnykh osib-pidpryiemtsiv ta hromadskykh formuvan : Zakon Ukrainy vid 15 travnia 2003 roku № 755. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 08.08.2003. 2003. № 31. S. 263.

Pro zatverdzhennia pereliku orhaniv litsenzuvannia ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrayiny : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.08.2015 № 609. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 04.09.2015. 2015. № 68. S. 8.

Deiaki pytannia Derzhavnoi rehuliatornoi sluzhby Ukrainy : Postanova

Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.12.2014 r. № 724. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 23.01.2015. 2015. № 4. S. 18.

Pro zatverdzhennia Rehlamentu Ekspertnoapeliatsiinoi rady z pytan litsenzuvannia : Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Derzhavnoi rehuliatornoi sluzhby Ukrainy vid 14.07.2015 № 783/40. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 04.08.2015. 2015. № 59. S. 97.

Pro stvorennia Litsenziinoi komisii Ministerstva osvity i nauky

Ukrainy : Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.02.2016 № 125. URL: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-02-19/5137/nmo-125.pdf (data zvernennia: 15.11.2018).

Deiaki pytannia zapobihannia koruptsii v ministerstvakh, inshykh tsentralnykh orhanakh vykonavchoi vlady : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5.10.2016 r. № 803-r. Uriadovyi kurier vid 12.11.2016. № 213.

Pro zatverdzhennia Poriadku podannia orhanu litsenzuvannia dokumentiv v elektronnii formi : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24 travnia 2017 r. № 363. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 09.06.2017. 2017. № 45. S. 117.

Pro zatverdzhennia metodyk rozroblennia kryteriiv, za yakymy otsiniuietsia stupin ryzyku vid provadzhennia hospodarskoi diialnosti ta vyznachaietsia periodychnist provedennia planovykh zakhodiv derzhavnoho nahliadu (kontroliu), a takozh unifikovanykh form aktiv, shcho skladaiutsia za rezultatamy provedennia planovykh (pozaplanovykh) zakhodiv derzhavnoho nahliadu (kontroliu) :

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 travnia 2018 r. № 342. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 25.05.2018. 2018. № 40. S. 26.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.