КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЇ»

N. S. Piatka

Анотація


У статті розглянуто теоретичні засади, сутність і зміст поняття «інвестиції» та їх роль в діяльності підприємств. Подано аналіз сучасних науково-методичних підходів до тлумаченні сутності поняття «інвестиції» та проведено їх систематизацію. Виділено основні характерні ознаки поняття «інвестиції» та подано авторське його трактування.


Ключові слова


інвестиції; управління; управління інвестиціями; фінансові капіталовкладення; інвестиційний процес; інвестиційна діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічна енциклопедія : у 3 т. / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К. : Вид. центр «Академія», 2000–2001.

Про інвестиційну діяльність : Закон України. Інвестиції, кредит і лізинг в АПК : законодавчі і нормативні акти. К. : Задруга, 1998. С. 61–66.

Податковий кодекс України (із змінами від 31.05.2016 № 1389-VIIІ. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua//laws/show/2755-17/page

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег : пер. с англ. ; общ. ред. и предисл. А. Г. Милейковский, И. М. Осадчая. М. : Прогресс, 1978. 494 с.

Докієнко Л. М., Клименко В. В., Акімова Л. М. Інвестиційний менеджмент: навч. посібн. К. : Академвидав, 2011. 408 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Партін Г. О. Інвестиційний словник. Львів : Видавництво «Бескид Біт», 2005. 512 с.

Сироткин С. А., Кельчевская Н. Р., Выварец К. А. Экономическая оценка инвестиций как основа стратегического развития на предприятии : монография. Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2007. 235 с.

Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 376 с.

Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія та практика : навч. посібник. 2-ге вид., перероб. и доп. К. : Знання, 2007. 685 с.

Корчагин Ю. А. Инвестиционная стратегия. Ростов н/Д : Феникс, 2006. 316 с.

Маршалл А. Принципы экономической науки. М. : Издательская группа «Прогресс», 1993. 594 с.

Асаул А. Н., Войнаренко М. П., Ерофеев П. Ю. Организация

предпринимательской деятельности : учебник / под ред. д.э.н., проф. А. Н. Асаула. СПб. : Гуманистика, 2004. 448 с.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмале-нзи Р. Экономика : пер. с англ. со 2-го изд. М. : «Дело ЛТД», 1995. 864 с.

Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. К. : Основи, 1996. 814 с. 15. Мертенс А. Инвестиции : курс лекций по современной финансовой теории. К. : Киев. инвестиц. агенство, 1997. 416 с.

Хансен Э. Денежная теория и финансовая политика : пер. с англ. М. : Дело, 2006. 312 с.

Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты / пер. с нем. ; под. ред. к.э.н. А. М. Чуйкина, Л. А. Галютина. 1-е изд., стереотип. Калининград : Янтарный сказ, 1997. 450 с.

Мискін Ю. І., Мискіна О. О. Ідентифікація напрямів активізації інвестиційної діяльності як об’єкта податкового стимулювання. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. Вип. 57. С. 112–120.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_57_17 (дата звернення: 15.11.2018).

Ekonomichna entsyklopediia : u 3 t. / redkol.: S. V. Mochernyi (vidp. red.) ta in. K. : Vyd. tsentr «Akademiia», 2000–2001.

Pro investytsiinu diialnist : Zakon Ukrainy. Investytsii, kredyt i lizynh v APK : zakonodavchi i normatyvni akty. K. : Zadruha, 1998. S. 61–66.

Podatkovyi kodeks Ukrainy (iz zminamy vid 31.05.2016 № 1389-VIII. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL:

http://zakon.rada.gov.ua//laws/show/2755-17/page

Keins Dzh. Obshchaia teoryia zaniatosty, protsenta y deneh : per. s anhl. ; obshch. red. y predysl. A. H. Myleikovskyi, Y. M. Osadchaia. M. : Prohress, 1978. 494 s.

Dokiienko L. M., Klymenko V. V., Akimova L. M. Investytsiinyi menedzhment: navch. posibn. K. : Akademvydav, 2011. 408 s.

Zahorodnii A. H., Vozniuk H. L., Partin H. O. Investytsiinyi slovnyk. Lviv : Vydavnytstvo «Beskyd Bit», 2005. 512 s.

Sіrotkіn S. A., Kelchevskaia N. R., Vуvarets K. A. Еkonomіcheskaia otsenka іnvestіtsyi kak osnova stratehіcheskoho razvytіia na predprіiatіі : monohrafyia. Ekaterynburh : UHTU-UPY, 2007. 235 s.

Maiorova T. V. Investytsiina diialnist : navch. posibnyk. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury, 2004. 376 s.

Borshch L. M., Herasymova S. V. Investuvannia: teoriia ta praktyka : navch. posibnyk. 2-he vyd., pererob. y dop. K. : Znannia, 2007. 685 s. (Vyshcha shkola XXI stolittia).

Korchahyn Yu. A. Ynvestytsyonnaia stratehyia. Rostov n/D : Fenyks, 2006. 316 s.

Marshall A. Prіntsіpу еkonomіcheskoi naukі. M. : Yzdatelskaia

hruppa «Prohress», 1993. 594 s.

Asaul A. N., Voinarenko M. P., Erofeev P. Yu. Orhanyzatsyia predprynymatelskoi deiatelnosty : uchebnyk / pod red. d.э.n., prof. A. N. Asaula. SPb. : Humanystyka, 2004. 448 s.

Fysher S., Dornbush R., Shmalenzy R. Эkonomyka : per. s anhl. so 2-ho yzd. M. : «Delo LTD», 1995. 864 s.

Dornbush R., Fisher S. Makroekonomika. K. : Osnovy, 1996. 814 s. 15. Mertens A. Іnvestіtsіі : kurs lektsyi po sovremennoi fіnansovoi teorіі. K. : Kyev. іnvestіts. ahenstvo, 1997. 416 s.

Khansen Е. Denezhnaia teorіia і fіnansovaia polіtіka : per. s anhl. M. : Delo, 2006. 312 s.

Blekh Yu., Hettse U. Іnvestіtsіonnуe raschetу / per. s nem. ; pod. red. k.э.n. A. M. Chuikіna, L. A. Haliutіna. 1-e yzd., stereotіp. Kalіnіnhrad : Yantarnуi skaz, 1997. 450 s.

Myskin Yu. I., Myskina O. O. Identyfikatsiia napriamiv aktyvizatsii

investytsiinoi diialnosti yak obiekta podatkovoho stymuliuvannia. Visnyk

ekonomiky transportu i promyslovosti. 2017. Vyp. 57. S. 112–120. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_57_17 (data zvernennia: 15.11.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.