ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ

N. B. Savina, M. K. Yavorska

Анотація


В статті проаналізовано характеристику досвіду та визначено напрямки реформування наукової сфери в іноземних державах. Для співставного аналізу досвіду обрано три групи країн, які на певних етапах розвитку своїх держав здійснили ефективне реформування наукової сфери: країни Європи (Німеччина, Франція, Італія, Швеція, Фінляндія, Польща); країни Північної Америки (США, Канада); країни Азії (Японія, Китай). Це дало змогу виробити економічні, соціальні й організаційно-правові заходи вдосконалення механізму державного регулювання наукової сфери України.


Ключові слова


зарубіжний досвід; реформування; наукова сфера; організація наукових досліджень; джерела фінансування наукових досліджень; механізм державного регулювання наукової сфери країни.

Повний текст:

PDF

Посилання


Иванова Н. Национальные инновационные системы. Вопр. экономики. 2006. № 7. С. 59–70.

Овчаренко Л. В. Роль державного регулювання у

становленні інноваційного підприємництва в країнах з перехідною економікою. Наукові записки. 2003. Т. 21. С. 49–55.

Шовкун І. А. Моделі інноваційного розвитку: міжнародний досвід та уроки для України. Проблеми науки. 2002. № 8. С. 75–83.

Ядранська О. В. Зарубіжний досвід державного регулювання науки: основні форми та напрями. Державне управління : зб. наукових праць ДонДУУ. 2007. Вип. 93. Т. 8. С. 63–69.

Chu H. Investments in response to trade policy: The case of Japanese firms during voluntary export restraints. Japan and the World Economy. 2014. Vol. 32. P. 14–36.

Kiyota K., Okazaki T. Assessing the effects of Japanese industrial policy change during the 1960-s. Journal of the Japanese and International Economies. 2016. Vol. 40. P. 31–42.

Авдулов А. Н., Кулькин А. М. Финансирование науки в развитых

странах мира. Аналитический обзор. Москва, 2007. 116 с.

Проничкин С. В. Абсорбционный потенциал результатов целевых государственных научно-технических программ: опыт эмпирического исследования. Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 1 (448). С. 30–42.

Коннов В. И. Финансирование фундаментальных исследований в научной политике США. Вестник РФФИ. 2009. № 1. С. 18–20.

Міністерство науки та вищої освіти Польщі: URL: https://www.gov.pl/web/nauka/%20www.mnisw.gov.pl. (дата

звернення: 15.11.2018).

Аналітична довідка. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2016 р. URL:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/2-3-ad-kmu-2015.pdf (дата звернення: 15.11.2018).

Іvanova N. Natsyonalnуe іnnovatsyonnуe systemу. Vopr. еkonomіkі. 2006. №7. S. 59–70.

Ovcharenko L. V. Rol derzhavnoho rehuliuvannia u stanovlenni

innovatsiinoho pidpryiemnytstva v krainakh z perekhidnoiu ekonomikoiu.

Naukovi zapysky. 2003. T. 21. S. 49–55.

Shovkun I. A. Modeli innovatsiinoho rozvytku: mizhnarodnyi dosvid ta uroky dlia Ukrainy. Problemy nauky. 2002. № 8. S. 75–83.

Yadranska O. V. Zarubizhnyi dosvid derzhavnoho rehuliuvannia nauky: osnovni formy ta napriamy. Derzhavne upravlinnia : zb. naukovykh prats DonDUU. 2007. Vyp. 93. T. 8. S. 63–69.

Chu H. Investments in response to trade policy: The case of Japanese firms during voluntary export restraints. Japan and the World Economy. 2014. Vol. 32. P. 14–36.

Kiyota K., Okazaki T. Assessing the effects of Japanese industrial policy change during the 1960-s. Journal of the Japanese and International Economies. 2016. Vol. 40. P. 31–42.

Avdulov A. N., Kulkіn A. M. Fіnansіrovanіe naukі v razvіtуkh

stranakh mіra. Analіtіcheskіi obzor. Moskva, 2007. 116 s.

Pronіchkіn S. V. Absorbtsіonnуi potentsіal rezultatov tselevуkh hosudarstvennуkh nauchnotekhnіcheskіkh prohramm: opуt еmpіrіcheskoho іssledovanіia. Еkonomіcheskіi analіz: teorіia і praktіka. 2016. № 1 (448). S 30–42.

Konnov V. І. Fіnansіrovanіe fundamentalnуkh іssledovanіi v nauchnoi polіtіke SShA. Vestnik RFFY. 2009. № 1. S. 18–20.

Ministerstvo nauky ta vyshchoi osvity Polshchi: URL: https://www.gov.pl/web/nauka/%20www.mnisw.gov.pl. (data

zvernennia: 15.11.2018).

Analitychna dovidka. Stan rozvytku nauky i tekhniky, rezultaty naukovoi, naukovo-tekhnichnoi, innovatsiinoi diialnosti, transferu tekhnolohii za 2016 r. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/2-3-ad-kmu-2015.pdf (data zvernennia: 15.11.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.