МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПОРТУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИМИ ОПЕРАТОРАМИ РИНКУ

O. V. Popko

Анотація


Окреслено переваги експортоорієтованого розвитку вітчизняної молочної промисловості в порівнянні з продажами на внутрішньому ринку. Здійснено аналіз обсягів та динаміки експорту молока та молочної продукції України. Зазначено перелік нових перспективних ринків, які зможуть розширити традиційні експортні ринки.


Ключові слова


експортна стратегія України; сектор молочної промисловості; експорт молочної продукції; оператори ринку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрний 2017-й: рік приросту молочної галузі. URL:

http://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-2017-j-rik-rostu-molocnoigaluzi (дата звернення: 15.11.2018).

Вісник молочників – 2018. URL:

http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ua/analitika/shchomisyachna-analitika. (дата звернення: 15.11.2018).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.11.2018).

Експортна стратегія України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2410968-

eksportna-strategia-ukraini-mert-pocav-drugij-etap-rozrobki.html. (дата звернення: 15.11.2018).

Пропозиції до плану першочергових дій з розвитку промисловості України. URL:

https://www.uifuture.org/publications/news/22080-plan-po-razvitiupromyslennosti-ukrainy-doklad-uif-dla-minekonomiki-2017 (дата звернення: 15.11.2018).

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1437-р// База даних «Законодавство України»/ВР України. URL:

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971 (дата звернення: 15.11.2018).

Рамкова програма співробітництва для України на 2015-2019 роки. URL: http://www.fao.org/3/a-bp567o.pdf (дата звернення: 15.11.2018).

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80. (дата звернення: 15.11.2018).

Ahrarnyi 2017-y: rik pryrostu molochnoi haluzi. URL:

http://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-2017-j-rik-rostu-molocnoigaluzi (data zvernennia: 15.11.2018).

Visnyk molochnykiv – 2018. URL:

http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ua/analitika/shchomisyachna-analitika. (data zvernennia: 15.11.2018).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL:

http://www.ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia: 15.11.2018).

Eksportna stratehiia Ukrainy. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2410968-

eksportna-strategia-ukraini-mert-pocav-drugij-etap-rozrobki.html. (data

zver-nennia: 15.11.2018).

Propozytsii do planu pershocherhovykh dii z rozvytku promyslovosti Ukrainy. URL:

https://www.uifuture.org/publications/news/22080-plan-po-razvitiupromyslennosti-ukrainy-doklad-uif-dla-minekonomiki-2017 (data zvernennia: 15.11.2018).

Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku

ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku : Rozporiadzhennia

Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 hrudnia 2015 r. № 1437-r// Baza

danykh «Zakonodavstvo Ukrainy»/VR Ukrainy. URL:

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971 (data zvernennia: 15.11.2018).

Ramkova prohrama spivrobitnytstva dlia Ukrainy na 2015-2019 roky. URL: http://www.fao.org/3/a-bp567o.pdf (data zvernennia: 15.11.2018). 8. Stratehiia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 zhovtnia 2013 r. № 806-r. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80. (data zvernennia: 15.11.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.