ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ РЕФЛЕКСИВНИХ ВПЛИВІВ

I. O. Oplachko

Анотація


У статті розкрито сутність та компоненти інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємств. Деталізовано модель інформаційного забезпечення організації рефлексивних впливів на ключових стейкхолдерів підприємства, яку побудовано з використанням методології IDEFO. Описано етапи організації рефлексивних впливів та інформаційне забезпечення на кожному з них. Надано пропозиції з удосконалення інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємств з урахуванням рефлексивного підходу.


Ключові слова


маркетингова діяльність; інформаційне забезпечення; рефлексивні впливи; середовище господарювання; стейкхолдери підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Денисенко М. П., Колос І. В. Інформаційне забезпечення ефективного управління підприємством. Економіка та держава. 2006. № 7. С. 19–24.

Лукан О. М. Економічна сутність маркетингової діяльності підприємства. Економічний простір. 2014. № 84. С. 172–180.

Мальчик М. В. Информационное обеспечение рефлексивного управления конкурентоспособностью промышленных предприятий в структурном моделировании бизнес-процессов маркетинга. Украина и Беларусь : ресурсы предпринимательства : монография / П. Ю. Храпко и др. ; под науч. ред. Л. Е. Совик. Пинск : ПолесГУ, 2017. С. 70–75.

Маслак О. І., Коробкова І. В. Інформаційне забезпечення процесу управління стратегічною стійкістю підприємства. Інвестиції :

практика та досвід. 2015. № 4. С. 23–25.

Морозова В. И., Врублевский К. Э. Моделирование бизнес-процессов с использованием методологии ARIS :

учебно-методическое пособие. М. : РУТ (МИИТ), 2017. 47 c.

Рефлексивні процеси в економіці: концепції, моделі, прикладні аспекти : монографія / Р. М. Лепа, Ю. Г. Лисенко, С. М. Шкарлет та ін. ; під ред. Р. М. Лепи. Донецьк : АПЕКС, 2012. Т. 1. 560 с.

Рогоза М. Є., Скляр А. А. Стратегічне управління підприємствами споживчої кооперації: економетрично-інформаційні системи і моделі : монографія. Полтава, РВВ ПУСКУ, 2009. 116 с.

Савчук А. М. Програмне забезпечення стратегічного маркетингу підприємств торгівлі. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 5. С. 145–148.

Стреблянська І. А. Інформаційне забезпечення реалізації технологій рефлексивного управління процесами планування на промисловому підприємстві. Ефективна економіка. 2012. № 6. URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1214. (дата звернення:

11.2018).

Юрчук Н. П. Методика формування інформаційного забезпечення інформаційної системи обліку оплати праці у аграрних підприємствах. Ефективна економіка. 2017. № 5. URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5578 (дата звернення:

11.2018).

Denysenko M. P., Kolos I. V. Informatsiine zabezpechennia efektyvnoho upravlinnia pidpryiemstvom. Ekonomika ta derzhava. 2006. № 7. S. 19–24.

Lukan O. M. Ekonomichna sutnist marketynhovoi diialnosti pidpryiemstva. Ekonomichnyi prostir. 2014. № 84. S. 172–180.

Malchik M. V. Informatsionnoe obespechenie refleksivnoho upravleniia konkurentosposobnostiu promyshlennykh predpriiatii v strukturnom modelirovanii biznes-protsessov marketinha. Ukraina i Belarus : resursy predprinimatelstva : monohrafiia / P. Yu. Khrapko y dr. ; pod nauch. red. L. E. Sovik. Pinsk : Poles-HU, 2017. S. 70–75.

Maslak O. I., Korobkova I. V. Informatsiine zabezpechennia protsesu

upravlinnia stratehichnoiu stiikistiu pidpryiemstva. Investytsii : praktyka ta dosvid. 2015. № 4. S. 23–25.

Morozova V. I., Vrublevskii K. E. Modelirovanie biznes-protsessov s ispolzovaniem metodolohii ARIS : uchebnometodicheskoe

posobie. M. : RUT (MYYT), 2017. 47 c.

Refleksyvni protsesy v ekonomitsi: kontseptsii, modeli, prykladni aspekty : monohrafiia / R. M. Lepa, Yu. H. Lysenko, S. M. Shkarlet ta in. ; pid red. R. M. Lepy. Donetsk : APEKS, 2012. T. 1. 560 s.

Rohoza M. Ye., Skliar A. A. Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvamy spozhyvchoi kooperatsii: ekonometrychno-informatsiini systemy i modeli : monohrafiia. Poltava, RVV PUSKU, 2009. 116 s.

Savchuk A. M. Prohramne zabezpechennia stratehichnoho marketynhu pidpryiemstv torhivli. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2014. № 5. S. 145–148.

Streblianska I. A. Informatsiine zabezpechennia realizatsii tekhnolohii

refleksyvnoho upravlinnia protsesamy planuvannia na promyslovomu

pidpryiemstvi. Efektyvna ekonomika. 2012. № 6. URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1214. (data zvernennia:

11.2018).

Yurchuk N. P. Metodyka formuvannia informatsiinoho zabezpechennia

informatsiinoi systemy obliku oplaty pratsi u ahrarnykh pidpryiemstvakh.

Efektyvna ekonomika. 2017. № 5. URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5578 (data zvernennia:

11.2018).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.