КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

V. V. Krol

Анотація


Проаналізовано концептуальні засади ідентифікації соціального капіталу відповідно до ієрархічних рівнів. Визначено, що основними компонентами соціального капіталу є: структурний, пізнавальний та реляційний. Відповідно за кожною з компонент запропоновано індикатори оцінки соціального капіталу на рівні підприємства. Визначено, що найбільш придатними для вимірювання соціального капіталу є оцінки, зібрані в процесі соціологічного моніторингу.


Ключові слова


соціальний капітал; компоненти соціального капіталу; структурний соціальний капітал; пізнавальний соціальний капітал, реляційний соціальний капітал; рівні соціального капіталу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурдьє П. Форми капіталу (1986). Культурна теорія: антологія. 2011. С. 81–93. URL: www.ecsoc. msses.ru. (дата звернення: 15.11.2018).

Грішнова О., Полив’яна Н. Соціальний капітал: сутність, значення, взаємозв’язок з іншими формами капіталу. Україна: аспекти праці. 2009. С. 19–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2009_3_6 (дата звернення: 15.11.2018).

Грішнова О. А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1. С. 34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_5 (дата звернення: 15.11.2018).

Коулман Д. Соціальний капітал у створенні людського капіталу. Американський журнал соціології. 1988(94). С. 95–120.

Claridge Т. Соціальний капітал та управління природними ресурсами : неопублікована дисертація. Університет Квінсленд, Брісбен, Австралія. 2004.

Nahapiet J., Ghoshal S. Соціальний капітал, інтелектуальний капітал та організаційні переваги. Знання та соціальний капітал. 2000. С. 119–157.

Burdie P. Formy kapitalu (1986). Kulturna teoriia: antolohiia. 2011. S. 81–93. URL: www.ecsoc. msses.ru. (data zvernennia: 15.11.2018).

Hrishnova O., Polyviana N. Sotsialnyi kapital: sutnist, znachennia, vzaiemozviazok z inshymy formamy kapitalu. Ukraina: aspekty pratsi. 2009. S. 19–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uap_2009_3_6 (data zvernennia: 15.11.2018).

Hrishnova O. A. Liudskyi, intelektualnyi i sotsialnyi kapital Ukrainy: sutnist, vzaiemozviazok, otsinka, napriamy rozvytku. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka. 2014. № 1. S. 34. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2014_1_5 (data zvernennia: 15.11.2018).

Koulman D. Sotsialnyi kapital u stvorenni liudskoho kapitalu. Amerykanskyi zhurnal sotsiolohii. 1988(94). S. 95–120.

Claridge T. Sotsialnyi kapital ta upravlinnia pryrodnymy resursamy : neopublikovana dysertatsiia. Universytet Kvinslend, Brisben, Avstraliia. 2004.

Nahapiet J., Ghoshal S. Sotsialnyi kapital, intelektualnyi kapital ta orhanizatsiini perevahy. Znannia ta sotsialnyi kapital. 2000. S. 119–157.
DOI: http://dx.doi.org/10.31713/ve2201812

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.