АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ ТА НАПРЯМІВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

O. O. Lіakhovуch, N. P. Нreben

Анотація


У статті розглянуто проблему зведеного бюджету депресивного району, проведено аналіз виконання його дохідної та видаткової частин. Виявлено проблемні аспекти формування та використання фінансових ресурсів місцевого бюджету. До основних проблем віднесено недієвість заходів з наповнення та використання бюджетних коштів на рівні місцевої влади. Необхідним є внесення змін до чинного законодавства в частині збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів. Запропоновані заходи щодо збалансування бюджету. Територіальні відмінності соціально-економічного розвитку характерні для багатьох країн світу, однак, розбалансованість української економіки надзвичайно посилили диспропорції розвитку окремих її регіонів. Значна диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку та поглиблення диспропорцій їх розвитку є значною перешкодою для піднесення національної економіки України. Тому, розв’язання проблем таких територій є актуальним загальнодержавним завданням.


Ключові слова


депресивний район; бюджет; доходи зведеного бюджету; видатки бюджету; збалансування бюджету.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ (дата звернення: 15.11.2018).

Бюджетний кодекс України. URL:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/512-12 (дата звернення: 15.11.2018).

Офіційний сайт Володимирецької районої Ради. URL:

http://www.volodrda.gov.ua/ (дата звернення: 15.11.2018).

Джерела доходів місцевих бюджетів. URL: http://polissya.net/news/oficijno/3648-bydzhetvolodumuretskogo-

raiony (дата звернення: 15.11.2018).

Заброцька О. В. Особливості формування та виконання місцевих бюджетів : методичні рекомендації до виїзного одноденного навчального семінару. Львів : ЛРІДУ НАДУ,

24 с.

Шулюк Б. С. Проблеми виконання місцевих бюджетів України.

Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. C. 1279–1282.

Татарин Н. Б., Муляр В. І. Проблеми формування та використання коштів місцевих бюджетів. Східна Єврпопа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 2 (07). C. 111–115.

Konstytutsiia Ukrainy. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ (data zvernennia: 15.11.2018).

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. URL:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/512-12 (data zvernennia: 15.11.2018).

Ofitsiinyi sait Volodymyretskoi raionoi Rady. URL:

http://www.volodrda.gov.ua/ (data zvernennia: 15.11.2018).

Dzherela dokhodiv mistsevykh biudzhetiv. URL: http://polissya.net/news/oficijno/3648-

bydzhet-volodumuretskogo-raiony (data zvernennia: 15.11.2018).

Zabrotska O. V. Osoblyvosti formuvannia ta vykonannia mistsevykh biudzhetiv : metodychni rekomendatsii do vyiznoho odnodennoho navchalnoho seminaru. Lviv : LRIDU

NADU, 2017. 24 s.

Shuliuk B. S. Problemy vykonannia mistsevykh biudzhetiv Ukrainy. Ekonomika i suspilstvo. 2017. Vyp. 13. C. 1279–1282.

Tataryn N. B., Muliar V. I. Problemy formuvannia ta vykorystannia koshtiv mistsevykh biudzhetiv. Skhidna Yevrpopa: ekonomika, biznes ta upravlinnia. 2017. Vyp. 2 (07). C. 111–115.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.