ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА ДИНАМІКУ НАКОПИЧЕННЯ СУХОЇ РЕЧОВИНИ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД КИСЛОТНОСТІ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

С. М. Кулик

Анотація


Наведені результати досліджень щодо впливу удобрення та післядії вапнування на закономірності накопичення сухої речовини та врожайність сої при вирощуванні її на дерново-підзолистому ґрунті в умовах Західного Полісся України. Встановлено, що найвищий рівень накопичення абсолютно сухої речовини в посівах сої, а також найвища врожайність зерна сої відмічалися при внесенні N40P60K60 за післядії 2,0 норм вапнякових меліорантів та позакореневого підживлення мікродобривом на фоні використання побічної продукції зернових на добриво.


Ключові слова


соя; мінеральні добрива; мікродобриво; післядія вапнування; врожайність; суха речовина

Повний текст:

PDF

Посилання


Рекомендації щодо розробки технологічного процесу виробництва сої на богарних землях / В. Ф. Петриченко, М. М. Гаврилюк, В. С. Сніговий, В. С. Бабич та ін. – Вінниця : Інститут кормів УААН. – 2010. – 16 с.

Теоретичне обґрунтування та шляхи оптимізації сортової технології вирощування сої в умовах Лісостепу України / А. О. Бабич, С. І. Колісник, С. Я. Кобак та ін. // Корми і кормовиробництво. – 2011. – Вип. 69. – С. 113–121.

Никитишен В. И. Изменение плодородия серых лесных почв ополий под влиянием длительного внесения удобрений / В. И. Никитишен // Почвоведение, 2002. – № 2. – С. 205–215.

Вожегова Р. А. Особливості накопичення сирої маси та сухої речовини, фотосинтетична діяльність сої при вирощуванні в умовах Півдня України / Р. А. Вожегова, М. А. Мельник // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 4. – С. 114–121.

Шовкова О. В. Фотосинтетична продуктивність посівів сої залежно від строків сівби та способів застосування мікродобрив / О. В. Шовкова // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2014. – № 2. – С. 156–160.

Медянников Н. В. Фотосинтез и продуктивность сои при различных нормах и способах посева / Н. В. Медянников // Селекция и агротехника сои : Сб. науч. тр. – ВАСХНИЛ Сиб. отд. – Новосибирск : СО. ВАСХНИЛ, 1982. – С. 35–39.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.

Зінченко О. І. Біологічне рослинництво / О. І. Зінченко. – К. : Вища шк., 1996. – 236 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.